آموزش تصويري شناي كرال پشت (بخش ۲)

آموزش شنا،خريد پستي آموزش شنا ،شنا كردن،وسايل شنا ،غواصي،شناي زنان ، شناي بانوان،شناي مردان

آموزش تصويري شناي كرال پشت (بخش ۲)

۶,۵۰۷ بازديد

اجراي كليه ي حركات دست وپاي كرال پشت با هم

توصيف حركت

اجراي حركات دراين مرحله مانند دو قسمت گذشته كه توضيح داده شد ، است ولي موضوع اصلي هماهنگي و همكاري منظم حركات دست و پاها با يكديگر است. توجه داشته باشيد كه با دو حركت دست چپ و راست يعني هر دودست هركدام يكبار يك دور مي زنند، پاها حداكثر شش بار حركت مي نمايند.

آموزش تصويري شناي كرال پشت (بخش ۲)
حركت ويا كشش وفشار دست ها عامل بسيار مهم و موثري درپيش روي شناگر مي باشند و درمقابل حركت پاها، اصولا در حفظ تعادل وثبات شناگر نقش مهمي را ايفا مي نمايند. هنگامي كه درپايان مرحله ي فشار دست در زير آب به طرف پايين است و آماده ي خارج شدن از آب مي باشد،حركت پاي همان سمت ، به طرف بالا و سطح آب است. اين عمل باعث مي شود كه از بالا و پايين رفتن كمر جلوگيري شود. چرخش ملايم بدن حول محور طولي آن، باعث مي شود كه حركت دست در خارج از آب  و خم شدن آرنج درزير آب آسانتر صورت گيرد.

موقعيت بدن درشناي كرال پشت

بدن شناگر در كرال پشت بايد به مانند ديگر شناها درحالت افقي و موازي با سطح آب باشد . وبدين منظور بايستي از فروافتادن پاها جلوگيري نمود وهمچنين بايد در نظر داشت كه در موقع ضربه هاي پا ، پنجه بيرون نزند. ويا زانوها از آب خارج نگردند، سرحالتي به مانند خوابيدن معمولي دارد منتهي خوابيدن بدون استفاده از بالش، كساني كه داراي قدرت شناوري خوب بوده ويا ضربه هاي پاي قوي دارند مي توانند سر را كمي به سمت سينه خم نموده وچانه را به سينه نزديك نمايند. درهمه حال بايد متوجه بود كه لگن پايين نيفتد و حالتي خميده به بدن شناگر ندهد.مطالعات مشاهده ايي از روي فيلم هاي تهيه شده از شناي كرال پشت اين نكته را كاملا روشن ساخته است كه بدن شناگر يك گردش حول محور طولي دارد كه حدود 90 درجه است كه 45 درجه ي آن به سمت چپ و45 درجه ي آن به سمت راست مي باشد. شناگر نبايد از اين گردش جلوگيري نموده ويا اينكه خودش سعي نمايد بدنش را بچرخاند، بردن دست به بالاي سر و فرو بردن دست درآب كشش زير آب خودش اين چرخش را به وجود خواهد آورد.

اشتباه هاي رايج و روش صحيح آن

اشتباه : پاها و زانو ها هنگام حركت پا از آب خارج شوند.صحيح : باسن درسطح آب و بدون زاويه در ناحيه ي مفصل لگن خاصره از خم شدن بيش از اندازه ي زانو جلوگيري شود، ضمنا حركت پا از ناحيه ي لگن خاصره شروع شود.

اشتباه : كشش مستقيم دست درزير آب

صحيح : خم نمودن آرنج درمرحله ي كشش وفشار درزير آب و چرخش ملايم بدن حول محور طولي .

اشتباه : بالاگرفتن سراز آب و فرو رفتن باسن در داخل آب.

صحيح : قسمت خلفي گردن (پشت گردن ) روي آب قرار گيرد. و مفصل لگن نيز باز باشد.

چهارمين بخش آموزش حركت دست باتنفس

"توصيف حركت"

همراه با دودست كامل با يك ستروك ( Stork ) كامل ، يك بارعمل دم ويك بارعمل باز دم انجام مي گيرد. ريتم و آهنگ تنفس به شرح زير مي باشد. زماني كه يك دست در خارج از آب است عمل دم ودر مرحله اي كه دست ديگر ازآب خارج مي شود عمل بازدم صورت مي گيرد.

اشتباه هاي رايج وروش صحيح آن

اشتباه : به يك ستروك كامل عمل دم وبازدم چندين بار انجام گيرد.صحيح : زماني كه يك دست خارج از آب است عمل دم وزماني كه دست ديگردرخارج از آب است عمل بازدم انجام ميگيرد.

حركت دست با تنفس

پنجمين بخش آموزش ، عمل تنفس با اجراي تمام مراحل حركت دست وپا

توصيف حركت

تنفس در كرال پشت راحت تر از ديگر شنا هاست ، به اين علت كه سر درتمام مدت درخارج از آب قرار دارد و مشكلي جدي براي شناگر بوجود نمي آورد. ولي آنچه كه بايستي بدان توجه داشت اينست كه شناگر نبايستي خيلي تند تند تفس گيري نمايد و درعين حال نبايستي عمل هواگيري كشيده و طولاني باشد. و براي اينكه شاگرد بتواند بهترين حالت را بدست آورد بايستي به او گفت : با خارج شدن يك دست از آب عمل دم را انجام بده و با خارج شدن دست ديگرعمل بازدم را .

اين شيوه وروش براي كساني كه مي خواهند هواگيري را بطور منظم دركرال پشت ياد بگيرند. فرمول بسيارمناسبي است.

تمرين هاي آموزشي

1-    شناي كرال پشت درمسافت هاي كوتاه با تاكيد بر تنظيم ريتم عمل دم وبازدم .2-  تحكيم درهماهنگ كردن كليه ي حركات شناي كرال پشت ( منظور حركت دست ، و عمل تنفس است) توسط  پيمودن بين15-20 متر درآب . سعي كنيد بين هر دو تمرين زماني مناسب براي استراحت منظور شود.

برگشت در كرال پشت

اولين نكته اي كه در هنگام برگشت كرال پشت بايد به آن توجه شود ، تشخيص صحيح  و دقيق  شناگر از ديوار مي باشد . شناگران كم تجربه و جوان درهنگام برگشت سالتوي كرال پشت ، اغلب چندين بار چرخش كرده و به عقب نگاه ميكند تا فاصله خود را از ديوار تشخيص دهند اين عمل نه تنها باعث كاهش سرعت مي گردد  بلكه اتلاف دقت بيشتري را نيز به دنبال دارد .

براي اينكه برگشت  سالتوي كرال پشت خوب و صحيح انجام شود ، شناگر بايد بياموزد كه كه چگونه سرعت خود را به مسير مخالف انتقال دهد اگر در زمان برگشت شناگر از سرعت خود بكاهد و سپس  عمل برگشت را انجام دهد بايد براي رسيدن به سرعت دلخواه نيروئي اضافه مصرف كند .

برگشت سالتوي  كرال پشت به روشهاي  مختلف انجام مي شود و چنين به نظر مي رسد كه هر شناگر روشي را انتخاب ميكندكه با شرايط فيزيكي او  تناسب بيشتري داشته باشد پس اگر يك روش خاصي از برگشت سالتوي كرال پشت براي يك شناگر مطلوب باشد دال بر اين نيست كه  براي ساير شناگران هم مطلوب است . پس بايد نوعي از برگشت انتخاب شودكه به بهترين وجه متناسب با شرايط يك شناگر بخصوص باشد .

تدارك براي برگشت

براي اينكه برگشت سالتو خوب و سريع انجام شود شناگر بايد فاصله ي بين خود و ديوار استخر را دقيق تشخيص دهد لذا اطراف  استخر را بايد خوب بشناسد.  يك شناگر پشت رو خوب و با تجربه موقعيت اشيايي را كه در اطراف استخر  قراردارند خوب مي داند ، براي مثال  او واقف است كه سكوي ناجي پرچم برگشت كرال پشت و يا علائم سقف در چه موقعيتي هستند واز اين علائم استفاده كرده و موقعيت خود را در استخر تشخيص  مي دهد .

لمس كردن ديوار :

اگر شناگري استخر را خوب بشناسد و بداند كه چه زمان به ديوار نزديك مي شود ، در زمان  مناسبتري مي تواند آخرين ستروك را به برگشت منتقل نمايد . بدين ترتيب شناگر همزمان با آخرين ستروك ( ... )  دست و بازوي خود را از آب بيرون كشيده و همراه با بالا تنه ( كمر به بالا )  به ديوار حمله مي كند .

اين عمل باعث مي شود تا نيروئي  در مسير شنا توليد شود ضمن اينكه در هنگام برگشت نيروي حاصل از سرعت شناگر نيز يك  عامل كمك كننده  و سرعت دهنده بر گشت خواهد بود .

نا گفته نماند كه به دليل  محاسبه غير صحيح شناگر در هنگام برگشت ، اگر چند سانتي متر از ديوار فاصله داشته باشد اعمال فوق ( حمله به ديوار  و انتقال سرعت شنا به مسير جديد )  جبران كننده محاسبه غير صحيح خواهد بود .

در هنگام برگشت دستي كه در خارج از آب حركت  مي نمايد وقتي به حدود  چشم  ، يورش به  ديوار را متوقف مي كند ضمن اينكه سر نيز  به طرف عقب و پايين ، به زير سطح آب كشيده مي شود در حالي كه آرنج به طور كامل باز است سعي كنيد 30 تا 40 سانتي متر زير سطح آب را لمس كنيد .

دست و بازوي شناگر در هنگام لمس كردن ديوار بهتر است به طرف پايين و اريب در جهت مسير برگشت ديوار را لمس نمايد . ضمن اينكه به حركت پاي خود ادامه ميدهد اجازه دهيد كه آرنج (آموزش شنا دستي كه ديوار را لمس كرده ) خم شود .

اين عمل باعث  مي شود كه بدن بيشتر به ديوار نزديك شود.

به علاوه توسط باز كردن مفصل آرنج همراه با فشار آوردن به ديوار كمك مي شود تا چرخش بهتر انجام شود .

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.